Tel: +385 (0)1 36 89 153

Email: info@udruga-opcina.hr

HR EN

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode - javni poziv za sufinanciranje LIFE projekata

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo), kao tijelo državne uprave nadležno za LIFE program u Republici Hrvatskoj u suradnji s Hrvatskim vodama objavljuje

J A V N I  P O Z I V

ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA

ISKAZIVANJE NAČELNE FINANCIJSKE PODRŠKE

„TRADICIONALNIM“ PROJEKTIMA IZ PROGRAMA LIFE 2014 – 2020
ZA TEME IZ VODNOG SEKTORA KOJI SE PRIJAVLJUJU
NA NATJEČAJ ZA 2017. GODINU

1. Predmet Poziva

1.1  Predmet ovog poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na ovogodišnji natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. – „tradicionalni projekti“.

1.2 Projektni prijedlozi za „tradicionalne LIFE projekte“ pogodni za prijavu na ovaj poziv su oni koji:

zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za LIFE sukladno članku 18. (a), (b), (c) i (h) Uredbi (EU) br. 1293/2013
odgovaraju listi tema projekata objavljenoj uz ovaj poziv i vezane su uz područje rada Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda,
odnose se na Program LIFE 2014. – 2020. (potprogram za Okoliš i potprogram za Klimu u dijelu koji se odnosi na upravljanje vodama),
su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja upravljanja vodama i vodnog okoliša, zaštite prirode i biološke raznolikosti, zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti.

2. Korisnici sredstava

2.1 Pravo na korištenje sredstava Hrvatskih voda za sufinanciranje sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti pravne osobe koje se prijavljuju kao koordinator-korisnici projekta (coordinating beneficiary) i/ili pridruženi-korisnici na projektu (associated beneficiary) (dalje u tekstu: korisnici):

te ukoliko:

imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
podnesu zahtjev sukladno uvjetima ovog Poziva,
dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovome Pozivu,
pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava i sufinanciranja projekata od strane Hrvatskih voda,
nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja uključujući nepodmirene dospjele obveze korisnika prema Hrvatskim vodama po bilo kojoj osnovi.

2.2 Udruge, koje se prijavljuju kao korisnici projekta i u slučaju da projekt bude odabran za financiranje iz LIFE programa, a da bi ostvarili pravo na sredstva Hrvatskih voda, moraju se javiti na javni natječaj za sufinanciranje projekata nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama koji će se objaviti 2018. godini.

3. Ocjenjivanje prikladnosti teme za nacionalno sufinanciranje

3.1 Ministarstvo će razmotriti uredno pristigle zahtjeve te sukladno prihvatljivosti projektne teme prema uvjetima iz točke 1.2 predložit će Hrvatskim vodama iskazivanje financijske podrške.

3.2 Hrvatske vode će na prijedlog Ministarstva - u skladu s propisima kojima je uređeno područje vodnoga gospodarstva i Planom upravljanja vodama, dati načelnu financijsku podršku putem Obrasca A6 iz LIFE projektne dokumentacije za prijavu projekata putem eProposal-a i to:

projektnim prijedlozima koji odgovaraju uvjetima iz točke 1.2
za aktivnosti koje će se provoditi na području Republike Hrvatske, 
korisnicima koji udovoljavaju navedenim kriterijima iz točke 2.1

4. Sredstva Hrvatskih voda

4.1 Hrvatske vode će, na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, korisnicima koji udovoljavaju kriterije iskazati financijsku podršku za opravdane troškove sukladno pravilima LIFE programa, propisima kojima je uređeno područje vodnoga gospodarstva,  Planu upravljanja vodama  i općim aktima Hrvatskih voda i to najviše do 40% učešća kojeg korisnik treba osigurati, a koje ne prelazi 16% ukupne opravdane vrijednosti projekta.

4.2 Potpisan i ovjeren Obrazac A6 na kojem je vidljiv maksimalan iznos za kojeg Hrvatske vode daju načelnu financijsku podršku ne predstavlja Odluku Hrvatskih voda o sufinanciranju već se daje kao iskaz financijske podrške u slučaju da projekt bude odabran za financiranje iz LIFE programa

4.3 Nakon što projekt bude ocijenjen od strane Europske komisije odnosno EASME (Agencija za malo i srednje poduzetništvo) kao opravdan i dopustiv te uđe u završnu proceduru nagrađivanja, Hrvatske vode će temeljem neposrednog zahtjeva korisnika odnosno temeljem natječaja za sufinanciranje projekata nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama u narednoj godini i po dostavljenoj cjelokupnoj dokumentaciji koja je preduvjet za dodjelu sredstava Hrvatskih voda donijeti Odluku o sufinanciranju.

4.4 Ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama sklopit će se nakon sklapanja ugovora koordinatora korisnika i EK/EASME odnosno nakon sklapanja partnerskog ugovora koordinatora korisnika s pridruženim korisnikom

4.5 Sredstva Hrvatskih voda mogu se dodijeliti „tradicionalnim“ projektima odabranim za sufinanciranje od strane Europske komisije i EASME u okviru ovogodišnjeg natječaja za Program LIFE 2014. – 2020.

4.6 Iznos raspoloživih sredstava Hrvatskih voda po ovom Pozivu biti će utvrđen Financijskim planom (Planom upravljanja vodama) Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcijom za 2019. i 2020. godinu ovisno o pristiglom broju odobrenih projektnih prijedloga te će se korigirati ovisno o stvarnom broju odabranih projekata za sufinanciranje iz sredstva EU.

4.7 Učešće Hrvatskih voda u sufinanciranju projekata po dostavljenom pojedinačnom zahtjevu i cjelokupnoj potrebnoj dokumentaciji, sukladno ovom Pozivu od strane korisnika, biti će usklađeno prema Odluci o izvršenju Plana upravljanja vodama koju donosi Upravno vijeće Hrvatskih voda, temelje koje će Hrvatske vode sklopiti ugovor o sufinanciranju.

5. Opravdani troškovi

5.1 Sredstva Hrvatskih voda će se isplaćivati za opravdane troškove ukupne vrijednosti projekta nastale nakon početka projekta sukladno pravilima LIFE programa 2014 – 2020., propisima kojima je uređeno područje vodnoga gospodarstva,  Planu upravljanja vodama te općim aktima Hrvatskih voda.

5.2 Opravdani troškovi su neophodni i stvarni izdaci koje su napravili podnositelji tijekom provedbe projektnih aktivnosti u svrhu ostvarenja projektnih rezultata i ciljeva. Samo se opravdani troškovi uzimaju u obzir za dodjelu sredstava Hrvatskih voda. Samo one aktivnosti koje su nužne za provedbu projekta mogu stvarati opravdane troškove. Nužno je voditi računa da se opravdani troškovi moraju temeljiti na stvarno nastalim troškovima.

6. Dostava zahtjeva

6.1 Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a završava 18. kolovoza 2017.

6.2 U slučajevima kada je više korisnika projekta, zahtjev dostavlja HR koordinator-korisnik objedinjeno za sve HR pridružene-korisnike s jasno istaknutim točnim iznosima koje se traže za svakog pojedinog korisnika te za koje je potrebno dostaviti sve dokaze iz točke 7.1.

6.3 U slučaju da koordinator-korisnik nije pravna osoba registrirana na području RH, a pridruženi HR korisnik na tom projektu je, zahtjev za sufinanciranje pod jednakim uvjetima dostavlja pridruženi HR korisnik.

6.4 Podnositelji zahtjeva na ovaj Poziv svoje zahtjeve dostavljaju:

preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika

na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.
u zatvorenoj omotnici s adresom podnositelja zahtjeva i s naznakom: ZAHTJEV za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj za LIFE program 2017.
elektronskom poštom na life@mzoe.hr

7. Obvezna dokumentacija za podnošenje zahtjeva

7.1 Zahtjev na ovaj Poziv treba sadržavati obaveznu dokumentaciju koja se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i to:

Zahtjev podnositelja za sufinanciranje projekta

Zahtjev sadrži sažetak projekta i troškovnik– na hrvatskom jeziku
Popunjen Excel financijski obrazac raspodjele sredstava priložen uz ovaj poziv
Projektnu prijavu u elektronskom obliku i isprintanim PDF obrascima eProposala koju nije potrebno prevoditi na hrvatski/engleski jezik i to :

o   Administrativni obrasci (A forms)

Obrazac A6 na kojem je vidljiv točan maksimalni iznos koji se traži od Hrvatskih voda uz naznaku da se radi o sufinanciranju aktivnosti koje će provoditi točno određeni korisnik/korisnici – sukladno uvjetima iz točke 3.2
Za elektronski format - Obrazac A6 treba biti posebno izdvojen

o   Pregled projekta (B forms)

o   Detaljni tehnički opis projektnih aktivnosti (C forms)

o   Financijski obrasci (F forms)

Potvrdu Porezne uprave (izvornik) o stanju duga po osnovi javnih davanja ne stariju od 30 dana od dana prijave na Poziv,
Potpisanu i ovjerenu Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću koristi li se ili ne koristi PDV u računima za utvrđivanje opravdanog troška kao pretporez u obračunskom razdoblju.
Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ili projekta
Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

7.2 Cjelokupna dokumentacija dostavljena temeljem ovog Poziva ostaje u spisu predmeta bez obveze povrata ili kopiranja iste od strane Ministarstva.

7.3 Ovjereni Obrazac A6 dostavlja se prijaviteljima koji su udovoljili uvjetima iz ovog Poziva u roku od najmanje 15 radnih dana od zaprimanja Zahtjeva, pazeći na rok za prijavu na eProposal.

7.4 Hrvatske vode će po dostavi zahtjeva od strane korisnika ovisno o vrsti korisnika kao pravne osobe, zatražiti od korisnika dopunu dokumentacije koja je uvjet za donošenje odluke i sklapanje ugovora.

8. Obrada zahtjeva

8.1 Ministarstvo i Hrvatske vode neće razmatrati zahtjeve:

     koji su dostavljeni:

nakon isteka kalendarskog roka Poziva,
na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog Poziva ili
od osoba koje ovim Pozivom nisu određene kao korisnici sredstava Hrvatskih voda,
koji nisu predmet ovog Poziva,
od podnositelja zahtjeva koji imaju nepodmirenih obveza prema Hrvatskim vodama.

8.2 Ministarstvo i Hrvatske vode mogu od podnositelja zahtjeva putem elektroničke pošte zatražiti dopunu dokumentacije u roku za dostavu zahtjeva na Poziv. Ukoliko podnositelj zahtjeva u zadanom roku ne dostavi potpunu dokumentaciju, smatrat će se da je odustao od zahtjeva, a Ministarstvo će pisanim putem izvijestiti podnositelja zahtjeva da iz navedenog razloga ne može ostvariti pravo na sredstva Hrvatskih voda po ovom Pozivu.

8.3 Hrvatske vode i Ministarstvo mogu provjeravati i od podnositelja zahtjeva tražiti dopunu podataka u svrhu pojašnjenja zahtjeva za financiranje.

8.4 Zahtjevi se otvaraju i razmatraju kronološki, prema datumu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje.

8.5 Dopunom dokumentacije nije dopušteno mijenjati zahtjev za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena sredstva od Hrvatskih voda.

9. Ugovor o sufinanciranju

9.1 Nakon donošenja Odluke o sufinanciranju od strane Hrvatskih voda, Korisnik nije ovlašten mijenjati prihvaćene aktivnosti projekta i troškovnika te se iste izmjene neće naknadno prihvatiti i sufinancirati od strane Hrvatskih voda.

9.2 Izmjene troškovnika moguće su jedino sukladno pravilima LIFE programa i uz odobrenje EK/EASME

9.3 Temeljem Odluke Hrvatskih voda, konačnog odabira projekata za sufinanciranje iz Programa LIFE te sklapanja ugovora s EK/EASME ili partnerskog ugovora s koordinatorom projekta sklapa se Ugovor o sufinanciranju od strane Hrvatskih voda kojim se definiraju prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa propisima kojima je uređeno područje vodnoga gospodarstva,  Planom upravljanja vodama te općim aktima Hrvatskih voda.

9.4 Ugovorom će se  urediti:

predmet sufinanciranja
iznos odobrenih sredstava Hrvatskih voda temeljem odobrenog troškovnika projekta,
uvjeti i način isplate dodijeljenih sredstava Hrvatskih voda na IBAN korisnika ,
vremenski rok provedbe projekta,
način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava Hrvatskih voda,
rok dostavljanja bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika,
ostala međusobna prava i obveze.

9.5 Hrvatske vode zadržavaju pravo za cijelo vrijeme trajanja sklopljenog ugovora, pratiti namjensko korištenje sredstava Hrvatskih voda što uključuje i uvjete koje je trebao ispunjavati odabrani podnositelj zahtjeva/korisnik sredstava, a koji su bili temelj za odobrenje sredstava i sklapanje ugovora. U slučaju nenamjenski utrošenih sredstava i nepoštivanja ugovornih obveza Hrvatske vode mogu jednostrano raskinuti ugovor i imaju pravo na povrat cjelokupnih sredstava koje je korisnik primio po osnovi sklopljenog ugovora  sa zateznim kamatama.

10. Ostale informacije

10.1 Ovaj Poziv objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr, https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/ ).

10.2 Uz ovaj Poziv objavljuje se Lista tema projekata koja je sastavni dio ovog Poziva.

10.3 Dostavljanjem zahtjeva na ovaj Poziv, podnositelj daje odobrenje Ministarstvu i Hrvatskim vodama da osnovne podatke objave na svojim mrežnim stranicama i u drugim izvješćima.

10.4 Broj zahtjeva koji se mogu dostaviti na ovaj Poziv nije ograničen.

10.5 Sve ostale informacije mogu se dobiti od osoba zaduženih za kontakt:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Nikolina Petković Gregorić

tel: 01 3717 209, e-mail: nikolina.petkovic.gregoric@mzoe.hr  

 

 

http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/javni-pozivi-i-natjecaji.html

Adresar lokalne samouprave

Copyright © 2017 Udruga općina u Republici Hrvatskoj Sva prava pridržana Izrada web stranica

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i prikaza sustava oglašavanja. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice udruga-opcina.hr slažete se sa korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice udruga-opcina.hr kliknite na "Slažem se".